Controlul extern al calității auditului

1. În ce constă controlul extern al calității auditului? 

Prin controlul extern se verifică modul în care entitatea de audit respectă prevederile Legii nr. 271/2017, standardelor de audit, standardelor de control al calității, codului etic al profesioniștilor contabili și altor acte normative aferente auditului.

2. De ce este necesar controlul extern al calității auditului?

Controlul extern se efectuează de către Consiliu în scopul gestionării sistemului de asigurare a calității auditului pentru a preveni, detecta și corecta neconformități în procesul efectuării auditului situațiilor financiare, precum și în vederea constatării existenței și a modului de aplicare a politicilor și a procedurilor de control al calității auditului.

3. Care este periodicitatea controlului extern al calității auditului?

Fiecare entitate de audit este supusă controlului extern planificat cel puțin o dată la 6 ani, iar entitățile de audit care efectuează auditul la entitățile de interes public – cel puțin o dată la 3 ani. În cadrul acestui interval programarea controalelor externe se realizează în funcție de riscul atribuit fiecărei entități de audit.

4. În cazul controlului extern planificat entitatea de audit poate solicita modificarea datei începerii controlului?

Prin excepție și în situații temeinic justificate, entitatea de audit, poate solicita modificarea datei de începere a controlului extern prin transmiterea către Consiliu a unei solicitări în termen de 3 zile lucrătoare de la data comunicării. Controlul extern planificat începe la o dată ulterioară, dar nu mai târziu de 30 de zile de la data stabilită inițial.

5. În cazul când este suspendată activitatea entității de audit sau a auditorului, controlul extern se efectuează?

Suspendarea activității entității de audit sau a auditorului nu împiedică efectuarea controlului extern asupra auditului situațiilor financiare, efectuat anterior datei de suspendare a activității.

6. Care sete durata controlului extern?   

Durata controlului extern se stabilește în funcție de volumul activității entității de audit.

7. Unde se desfășoară controlul extern?    

Controlul extern se efectuează la sediul entității de audit. La solicitarea entității de audit și în urma deciziei Directorului executiv al Consiliului controlul extern poate fi efectuat la sediul Consiliului.

8. Cum sunt selectate dosarele de audit din lista clienților de audit verificați de entitatea de audit?

Dosarele de audit sunt selectate în baza unui eșantion selectat de inspectorii care efectuează nemijlocit controlul calității.

9. În ce format pot fi prezentate dosarele de audit?

Dosarele de audit pot fi prezentate pe suport de hârtie și/sau în format electronic.

10. Care este procedura de examinare a Raportului de control extern al calității auditului și, după caz, sancționare a entității de audit și/sau auditorilor?

Directorul pregătește și prezintă membrilor Comitetului nota informativă privind rezultatele controlului extern, efectuat la entitatea de audit împreună cu Raportul privind controlul extern al calității auditului și comentariile entității de audit.

În urma constatării neconformităților ca urmare a efectuării controlului extern, Comitetul aplică, după caz, auditorilor și entităților de audit măsurile disciplinare prevăzute de Legea nr. 271/2017.

11. Decizia de sancționare a entității de audit și/sau auditorilor poate fi contestată? 

Decizia Consiliului privind aplicarea măsurilor disciplinare auditorului sau entității de audit poate fi contestată în conformitate cu prevederile Codului administrativ, fără respectarea procedurii prealabile.

12. Care este termenul implementării de către entitățile de audit a recomandărilor incluse în Raportul privind controlul extern al calității auditului? 

Entitatea de audit prezintă în scris Consiliului Raportul de remediere a neconformităților și de implementare a recomandărilor incluse în Raportul privind controlul extern al calității auditul nu mai târziu de 12 luni de la data semnării Raportului privind controlul extern al calității auditului.