Informații auditori

1. Ce documente trebuie de prezentat pentru a fi înregistrat în Registrul public al auditorilor?

Pentru a fi înregistrat în Registrul public al auditorilor, se prezintă următoarele documente:

 • cerere de înregistrare;
 • buletinul de identitate sau permisul de ședere, după caz, eliberate de organele abilitate ale Republicii Moldova, prezentat în original şi în copii;
 • certificatul de calificare al auditorului,  prezentat în original şi în copie;
 • după caz, confirmarea eliberată de către entitatea în care auditorul este angajat.
2. Care este taxa de înregistrare a auditorilor în Registrul public al auditorilor?

Pentru înregistrarea auditorilor în Registrul public al auditorilor se efectuează plata unică în mărime de 0,1 din salariul mediu lunar pe economie, prognozat și aprobat anual de către Guvern. Aceasta se achită la data depunerii cererii de înregistrare, prin transfer.

3. Care este cotizația anuală și modul de achitare a acesteia?

Cotizația anuală a auditorilor constituie 0,1 din salariul mediu lunar pe economie, prognozat și aprobat anual de către Guvern. Cotizația poate fi achitată atât de auditor, cât și de entitatea de audit în care activează, până la data de 15 februarie al anului curent. Cotizația anuală se achită doar prin transfer.

4. Cum se procedează în cazul apariției unor modificări de date?

În cazul în care apar modificări de date, auditorul este obligat să prezinte o declarație pe propria răspundere în acest sens, în termen de 30 de zile de la data modificării, anexând copiile documentelor confirmative, pentru a actualiza informaţia din Registrul public al auditorilor.

5. Ce formulare utile există pentru auditori și unde pot fi găsite?

Există 2 formulare utile pentru auditori:

 • Cerere de  înregistrare a auditorului în Registrul  public al  auditorilor;
 • Declaraţie pe propria răspundere privind actualizarea informației din Registrul public al auditorilor.
6. Poate fi suspendată activitatea auditorului?

Activitatea auditorului se suspendă de către Consiliu în cazul în care acesta:

 • deţine o funcţie publică incompatibilă cu efectuarea auditului, conform legislaţiei;
 • depune o cerere de suspendare a activităţii sale – de la data depunerii acesteia sau de la o dată ulterioară indicată în cerere;
 • are aplicată măsura disciplinară prevăzută la art. 42 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 271/2017 – de la data adoptării deciziei.

Suspendarea activității din propria inițiativă poate fi solicitată atât pe un termen determinat,  cât și nedeterminat. Dacă condiţiile care au condus la suspendarea activităţii auditorului au dispărut, auditorul înştiinţează, în termen de 30 de zile, Consiliul cu privire la reluarea activităţii.

7. În ce situații poate fi retras certificatul de calificare al auditorului?

Certificatul de calificare al auditorului se retrage de către Consiliu în cazul în care:

 • certificatul a fost obținut pe bază de documente false ori au fost depistate date neautentice în documentele prezentate – de la data adoptării deciziei de retragere;
 • titularul certificatului a fost recunoscut vinovat de comiterea cu intenție a unei infracțiuni – de la data la care hotărârea judecătorească devine irevocabilă;
 • titularului certificatului i s-au aplicat măsuri disciplinare în baza art. 42 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 271/2017 – de la data adoptării deciziei privind aplicarea măsurilor disciplinare.