Procesul de certificare al auditorilor 

Întrebări frecvente privind procesul de certificare al auditorilor

I. Organizarea procesului de certificare al auditorilor
1. Cine sunt membrii Comisiei de certificare a auditorilor?

Membrii Comisiei de certificare a auditorilor sunt specialişti cu un înalt nivel de calificare din cadrul Ministerului Finanțelor, profesori ai instituţiilor de învățământ superior la disciplinele prevăzute pentru testare în vederea obținerii calificării profesionale de auditor care dețin diplome de studii superioare în domeniul economic/juridic/tehnologiei informației, dispun de o vechime de muncă confirm specialității de cel puțin 10 ani și posedă limba română. Membrii comisiei pot fi găsiți accesând următorul link.

2. Ce condiții este necesar să întrunească persoana fizică în vederea admiterii la examenul pentru obținerea calificării profesionale de auditor?

Persoanele fizice sunt admise la examenul de certificare a auditorilor dacă întrunesc următoarele condiții:

 • dețin diplomă de studii superioare în domeniul economic/juridic;
 • au vechime în muncă de cel puţin 3 ani în domeniul economic/juridic, dintre care cel puțin 2 ani în calitate de stagiar în audit, fie au o vechime în muncă de cel puțin 15 ani în domeniul economic/juridic.
 • nu au antecedente penale;
 • posedă limba română.

În cazul vechimii în muncă de cel puțin 15 ani în domeniul economic/juridic decizia privind admiterea la examenul de certificare a auditorilor o ia Comitetul de supraveghere a auditului urmare analizei dosarului persoanei fizice

3. Ce documente este necesar de prezentat în vederea admiterii la examenul de calificare al auditorului?
 • cererea de admitere la examenul de calificare (modelul este prezentat în anexa nr.4 din Regulamentul cu privire la certificarea auditorilor aprobat prin Decizia nr. 16 din 14.08.2019);
 • curriculum vitae;
 • două fotografii cu dimensiunea 3×4 cm;
 • cazierul judiciar; 
 • recomandarea, în formă scrisă, a entității de audit în cadrul căreia s-a efectuat stagiul, după caz;
 • diploma de studii superioare  de  licență, recunoscută și echivalată de către Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova, în cazul efectuării studiilor peste hotare;
 • documentul ce confirmă activitatea desfășurată în Republica Moldova, autentificat în modul stabilit, după caz, sau documentul ce confirmă  activitatea desfășurată  în  afara  Republicii  Moldova,  tradus  în  limba  română şi legalizat în conformitate  cu legislaţia,  și care confirmă o  vechime în muncă de cel puţin 3 ani sau de cel puțin 15 ani în domeniul economic sau cel juridic;
 • buletinul de identitate sau permisul de şedere, după caz, eliberate de organele abilitate ale Republicii Moldova;
 • certificatul internaţional de calificare în domeniul contabilităţii şi auditului,  la care se  anexează  lista  examenelor susţinute, tradus în limba română şi legalizat în conformitate cu legislaţia, după caz.

Documentele  menționate  se  prezintă în  original și în copii.

Documentele solicitate se prezintă în mapă-dosar. 

4. Ce document este necesar de prezentat în vederea confirmării  activitatea  desfășurată  în  Republica  Moldova?

Pentru confirmarea vechimii în muncă este necesar să prezentați extrasul din contul curent al persoanei asigurate (evidență ținută de CNAS). Extrasul din contul curent al persoanei asigurate poate conține lacune privind codul funcției, de aceea în cazul în care persoana fizică a deținut anterior carnet de muncă este cazul să îl prezente în original și copie în momentul depunerii dosarului.

II. Desfășurarea examenului de calificare al auditorului
1. Ce probe sunt susținute în vederea obținerii calificării profesionale de auditor?

În vederea obținerii calificării profesionale de auditor sunt susținute 6 probe la următoarele discipline: audit, contabilitate financiară, contabilitate managerială, management financiar, drept, gestiunea tehnologiilor informaționale și a sistemelor computerizate.

2. Când se desfășoară examenele pentru obținerea calificării profesionale de auditor?

Examenele se desfășoară în ultima decadă a lunilor martie, aprilie, mai (sesiunea de primăvară) și septembrie, octombrie, noiembrie (sesiunea de toamnă).

3. Câte probe pot fi susținute într-o lună?

Persoanele fizice susțin câte o probă la disciplină pe lună.

4. Există o ordine a alegerii disciplinelor pentru susținere în vederea obținerii calificării profesionale de auditor?

Persoanele aleg de sine stătător ordinea susţinerii examenelor pentru fiecare disciplină.

5. Care este procedura înregistrării în vederea participării la probele pe discipline ca urmare a admiterii la examenul pentru obținerea calificării profesionale de auditor? 

În vederea înregistrării la examenul pe disciplină, persoana fizică admisă la examenul de calificare al auditorului va depune o cerere (modelul este prezentat în anexa nr.4 din  Regulamentul cu privire la certificarea auditorilor aprobat prin Decizia nr. 16 din 14.08.2019) până la data de 1 a lunii în care se desfășoară examenul și va achita plata prevăzută, în termen de până la 5 zile lucrătoare înainte de data examenului.

Ulterior înregistrării la examenul pe disciplină, secretarul Comisiei de certificare va informa toți participanții cu privire la data, ora şi locul examenului cu cel puţin 10 zile înainte de data desfăşurării examenului şi se plasează pe pagina web oficială a Consiliului de supraveghere publică a auditului.

6. Există o plată prevăzută pentru susținerea examenelor de calificare a auditorului?

Pentru admiterea la probele scrise ale examenului pentru obținerea calificării profesionale de auditor, persoana trebuie să achite plata în valoare de 0,2 din salariul mediu lunar pe economie, prognozat și aprobat anual de către Guvern. Plata respectivă se achită pentru participarea la fiecare din cele 6 probe prevăzute pentru obținerea calificării profesionale de auditor.

În cazul în care examenul nu se consideră susținut, plata nu se restituie. Fiecare încercare ulterioară de admitere la probele examenului este însoțită de achitarea plății. 

În cazul neprezentării persoanei la susținerea probei scrise, plata achitată pentru admiterea la proba scrisă se transferă pentru admiterea la următoarea probă scrisă a examenului.

7. Există un program de examinare în baza căruia persoana fizică poate să se pregătească pentru susținerea probelor pe discipline?

Există un program de examinare aprobat de Comisia de certificare a auditorilor și publicat pe pagina web a Consiliului de supraveghere publică a auditului. Programul de examinare poate fi găsit la următorul link.

8. Ce conțin probele pe discipline?

Probele conţin până la 50 de întrebări, inclusiv până la 10 probleme practice, cu indicarea grilei de verificare pentru fiecare întrebare a probei precum şi semne de protecţie. Întrebările sub formă de test vor avea nu mai puţin de trei răspunsuri din care persoana  alege un singur răspuns corect prin bifarea acestuia. După ce se bifează o variantă a răspunsului  nu se admite modificarea opţiunii. În cazul în care a fost bifată mai mult decât o variantă, se consideră ca răspuns greşit la întrebare.

9. Care e durata examenului de calificare?

Durata fiecărui examen este de 3 ore astronomice.

10. Se poate de folosit pe parcursul examenului materiale legislative și instructive care să faciliteze susținerea probei?

În timpul examenelor este interzisă folosirea materialelor legislative şi instructive, literaturii informaţionale şi speciale, telefoanelor mobile, precum şi comunicarea cu alte persoane. Persoanele care au încălcat aceste cerinţe se înlătură din sala de examinare şi se consideră că nu au susţinut examenul. 

11. Ce punctaj trebuie să acumuleze persoana fizică ca proba să fie susținută cu succes?

Probele sunt apreciate cu punctajul maxim de 100 de puncte.

Pentru a fi considerate susținute cu succes, persoana trebuie să acumuleze pentru fiecare probă cel punctajul prevăzut mai jos:

audit 80 puncte
contabilitate financiară 80 puncte
contabilitate  managerială 80 puncte
management financiar 75 puncte
drept 75 puncte
gestiunea tehnologiilor informaţionale şi a sistemelor computerizate 70 puncte
12. Care este procedura de contestare a rezultatelor examenelor?

Decizia asupra rezultatului examenului pentru fiecare disciplină poate fi contestată la Comisia de certificare, în termen de 3 zile lucrătoare. Acest termen începe să curgă din ziua imediat următoare datei primirii comunicării scrise a rezultatului examenului. Rezultatul contestării se comunică de către secretar în termen de 5 zile lucrătoare de la data depunerii cererii de contestare.

Cererea de contestare depusă de persoană va conţine argumentele de contestare a itemilor, care ulterior vor fi reverificaţi de către membrii Comisiei.

13. În cazul în care persoana nu susține din prima examenul, care este procedura de repetare a susținerii acestuia?

Persoana care nu a susţinut examenul la o disciplină poate fi admisă pentru a  repeta examenul prima dată - peste 6 luni, iar a doua oară - peste un an după încercarea anterioară,  respectând  termenul-limită de  3 ani.

Perioada de susținere a examenului pentru obținerea certificatului de calificare al auditorului nu poate depăși 3 ani, care începe  să curgă din ziua în care persoana a participat la  examen la prima disciplină.

14. Ce se întâmplă în cazul în care persoana nu reușește să susțină examenele în termenul-limită de 3 ani?

Persoana care nu a susținut examenul pentru obținerea calificării profesionale de auditor în termen de 3 ani poate fi admisă în mod repetat, respectând cerințele de admitere și depunând documentele necesare în vederea admiterii la examenul de calificare al auditorului.

III. Recunoașterea certificatelor internaționale de calificare în domeniul contabilității și auditului
1. Ce este un certificat de calificare internațional în domeniul contabilității și auditului?

Drept certificat internaţional de calificare în domeniul contabilităţii şi auditului se recunoaşte documentul confirmativ (certificat, adeverinţă, diplomă) reieşind din practica internaţională, care atestă susţinerea examenului/examenelor conform programului pentru obținerea calificării respective.

Certificatul de calificare internaţional în domeniul contabilităţii şi auditului se prezintă pentru recunoaștere de către persoana fizică și îi oferă  dreptul de a fi scutit de la susţinerea unui examen/unor examene pe discipline pentru obţinerea certificatului de calificare al auditorului.

2. Ce documente este necesar de prezentat în vederea recunoașterii Certificatului de calificare internaţional în domeniul contabilităţii şi auditului?

Recunoaşterea se va efectua în baza unei cereri depuse de către persoana fizică la Comisie cu anexarea certificatului internaţional de calificare în domeniul contabilităţii şi auditului, precum și lista examenelor susținute, traduse în limba română și legalizate în conformitate cu legislația, după caz.

3. Cum se realizează recunoașterea certificatul de calificare internaţional în domeniul contabilităţii şi auditului?

În baza cererii de recunoaştere a certificatului, depuse de către persoana fizică, secretarul Comisiei va înainta dosarul deţinătorului certificatului internaţional de calificare în domeniul contabilităţii şi auditului Comisiei de cerificare a auditorilor, pentru examinare şi aprobarea deciziei. Dosarul va conţine documentele prevăzute pentru admiterea la examenul de certificare a auditorului.

Recunoaşterea certificatului se va consemna prin decizia Comisiei de certificare  a auditorilor şi se va aduce la cunoştinţa persoanei fizice de către secretarul  Comisiei în scris în termen de 30 zile de la data depunerii cererii. 

4. Ce tip de certificate de calificare internațională în domeniul contabilităţii şi auditului pot fi recunoscute?
 • Certificatul de auditor sau alt document confirmativ al auditorului autorizat și înregistrat în una din ţările membre ale Uniunii Europene;
 • ACCA Qualification – Expert Contabil Autorizat, calificare conferită de Asociația Experților Contabili Autorizați (ACCA - the Association of Chartered Certified Accountants);
 • DipIFR  (Diploma in International Financial Reporting) - Diploma în Raportare Financiară Internaţională;
 • CIPA (Certified International Professional Accountant) - Contabil Internaţional Profesionist Certificat;
 • CAP (Certified Accountant Practitioner) - Contabil-Practician Certificat.
5. În cazul recunoașterii certificatelor de calificare internațională în domeniul contabilităţii şi auditului de susținerea căror probe scrise va avea loc scutirea?
 • Urmare recunoașterii certificatului internațional ACCA, persoana va susține proba scrisă la disciplina „Drept”, celelalte probe se vor considera susținute;
 • Urmare recunoașterii certificatului internațional DipIFR, se consideră susținut examenul la disciplina contabilitate financiară;
 • Urmare recunoașterii certificatului internațional CIPA, persoana nu va susţine examene la toate disciplinele cu condiţia că examenele pentru certificarea CIPA au fost susţinute în Republica Moldova. Se va susţine examenul la disciplina „Drept” în cazul susţinerii examenelor pentru certificarea CIPA  în afara Republicii Moldova;
 • Urmare recunoașterii certificatului internațional CAP, persoana nu va susţine examenul la  disciplina „Drept” cu condiţia că examenul pentru certificarea CAP a fost susţinut în Republica Moldova.
IV. Eliberarea certificatului de calificare al auditorului
1. În ce termen se eliberează certificatul de calificare al auditorului?

Certificatul de calificare al auditorului se eliberează de către Consiliul de supraveghere publică a auditului în termen de până la 15 zile lucrătoare de la data adoptării deciziei de către Comisia de certificare a auditorilor.