Stagiul în audit 

1. Care sunt condițiile de înregistrare în calitate de stagiar în audit?

Este înregistrată în calitate de stagiar în audit persoana fizică care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

 • deține diplomă de studii superioare în domeniul economic sau în cel juridic;
 • este angajată a unei entități de audit în conformitate cu prevederile Codului muncii.

Stagiul se efectuează în cadrul unei entități de audit care este înregistrată în Registrul public al entităților de audit și a avut în derulare cel puţin 2 misiuni de audit în anul precedent.

​2. Ce documente trebuie de prezentat pentru a fi înregistrat în calitate de stagiar în audit?

Pentru a fi înregistrat în calitate de stagiar în audit, se prezintă următoarele documente:

 • cerere de înregistrare;
 • buletinul de identitate sau permisul de ședere, după caz, eliberate de organele abilitate ale Republicii Moldova;
 • diploma de studii superioare de licenţă, recunoscută şi echivalată de către Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova, în cazul efectuării studiilor peste hotare;
 • documentul ce confirmă activitatea desfăşurată în Republica Moldova, autentificat în modul stabilit, după caz, sau documentul ce confirmă activitatea desfăşurată în afara Republicii Moldova, tradus în limba română şi legalizat în conformitate cu legislaţia;
 • contractul de muncă încheiat cu entitatea de audit;
 • acceptul îndrumătorului de stagiu;
 • informații care confirmă că îndrumătorul de stagiu a activat în calitate de auditor în ultimii 3 ani și a participat la cel puțin 2 misiuni de audit anual.

Documentele menţionate la lit. b), c) şi e) se prezintă în original şi în copii. Originalele documentelor se restituie după confruntarea copiilor cu acestea.

3. Care este cotizația anuală și modul de achitare a acesteia?

Cotizația anuală a stagiarilor constituie 0,05 din salariul mediu lunar pe economie, prognozat și aprobat anual de către Guvern. Cotizația poate fi achitată atât de stagiar (ca persoană fizică), cât și de entitatea de audit în care își desfășoară stagiul. Cotizația anuală se achită doar prin transfer.

4. Cum se procedează în cazul unor modificări în perioada desfășurării stagiului?

Dacă în perioada desfășurării stagiului în audit are loc înlocuirea îndrumătorului de stagiu și/sau angajarea la altă entitate de audit, stagiarul informează Consiliul în scris, în termen de 30 zile din data efectuării modificării. În acest caz se prezintă următoarele documente:

 • cererea pentru înlocuirea îndrumătorului de stagiu cu indicarea cauzei înlocuirii;
 • acceptul noului îndrumător de stagiu și informații care confirmă că îndrumătorul de stagiu a activat în calitate de auditor în ultimii 3 ani și a participat la cel puțin 2 misiuni de audit anual;
 • copia ordinului de angajare sau confirmarea angajatorului, după caz (cu prezentarea originalului), în cazul angajării la altă entitate de audit.
5. Ce formulare utile există pentru stagiul în audit și unde pot fi găsite?

Există 3 formulare utile pentru stagiari:

 • Cererea de înregistrare în calitate de stagiar;
 • Acceptul îndrumătorului de stagiu;
 • Model caiet de practică a stagiarului în audit.
6. În ce constă stagiul în activitatea de audit?

Stagiul se efectuează în două module:

 • activități privind pregătirea teoretică, care pot fi efectuate de sine stătător sau în cadrul entității de audit. Durata minimă a acestora trebuie să constituie 80 de ore pentru fiecare an de stagiu;
 • activităţi practice, care constă în participarea stagiarului la misiuni de audit şi efectuarea lucrărilor sub supravegherea îndrumătorului de stagiu cu implicarea directă a stagiarului. Stagiarul este obligat să efectueze anual un număr minim de 80 de zile de activităţi practice pentru fiecare an de stagiu.

Ulterior anual stagiarul urmează a viza certificatul de stagiu cu prezentarea dovezilor corespunzătoare.

7. Care sunt termenii de vizare a certificatului de stagiu?

Vizarea certificatului de stagiu se efectuează de către directorul executiv al Consiliului, în termen de 30 de zile după expirarea primului an (perioada I) și 60 de zile după expirarea anului doi (perioada II) de la data înregistrării în Registrul stagiarilor.

Stagiarul care nu prezintă documentele necesare pentru vizarea certificatului de stagiu în termenii prevăzuți își pierde calitatea de stagiar în audit.

8. Ce documente trebuie de prezentat pentru vizarea certificatului de stagiu? 

Pentru vizarea certificatului de stagiu în audit, stagiarul prezintă următoarele documente:

 • caietul de practică;
 • documente confirmative privind participarea stagiarului la misiuni de audit (planul  de audit întocmit de către entitatea de audit, documentul corespunzător emis de către entitatea de audit privind desemnarea componenței misiunii de audit, alte documente relevante pentru stagiu);
 • documente care atestă efectuarea instruirii profesionale a stagiarilor (20 ore efectuate în organizațiile și instituțiile de instruire profesională continuă a auditorilor (ACAP; CIPAM);.
 • confirmarea îndrumătorului de stagiu;
 • recomandarea entității de audit (se prezintă în cazul finalizării perioadei II de stagiu).
9. Ce conține caietul de practică? 

Caietul de practică se întocmeşte de stagiar şi conţine următoarele elemente obligatorii:

 • date personale, care includ: numele şi prenumele, datele din buletinul de identitate sau permisul de ședere, numărul certificatului de stagiu, data începerii stagiului;
 • numele şi prenumele, numărul individual al auditorului – îndrumătorul de stagiu;
 • denumirea entităţii de audit unde este angajat stagiarul, sediul, numele și prenumele administratorului, numărul individual de înregistrare în Registrul public al entităților de audit;
 • specificarea activităţilor privind pregătirea teoretică cu indicarea denumirii subiectelor şi tematicii studiate, numărului de ore, perioadei şi confirmarea de către îndrumătorul de stagiu a activităţilor efectuate prin semnătură;
 • specificarea activităţilor practice cu indicarea lucrărilor efectuate, numărului de zile, perioadei şi confirmarea de către îndrumătorul de stagiu a activităţilor efectuate prin semnătură.
10. Ce reprezintă confirmarea stagiului? 

Confirmarea stagiului reprezintă un raport scris de evaluare a stagiarului. Aceasta este întocmită în termen de 10 zile  după expirarea fiecărui an de la data înregistrării stagiarului în Registrul stagiarilor și cuprinde următoarea informaţie:

 • progresele înregistrate de stagiar;
 • deficienţele constatate în activitatea stagiarului;
 • opinia generală privind evoluţia profesională a stagiarului;
 • confirmarea orelor de activităţi teoretice şi a zilelor de activităţi practice acumulate de către stagiar pe parcursul efectuării stagiului;
 • activităţi planificate pentru perioada următoare (după caz).
11. Ce reprezintă recomandarea entității de audit?

La finalizarea stagiului, stagiarul susţine în cadrul entităţii de audit un test final de verificare a cunoştinţelor. Rezultatul evaluării finale poate fi exprimat prin calificativul „satisfăcător” sau „nesatisfăcător”. În cazul evaluării finale cu calificativul „satisfăcător”, entitatea de audit întocmeşte recomandarea care se eliberează stagiarului în termen de 45 zile de la data expirării perioadei II de stagiu. 

12.  În ce constă evaluarea finală?

Evaluarea finală cuprinde informaţia privind rezultatul testului final de verificare a cunoştinţelor şi aprecierea activităţii stagiarului conform următoarelor criterii:

 • cunoştinţele şi aptitudinile în domeniul auditului;
 • gradul de însuşire a experienţei profesionale;
 • raţionamentul profesional;
 • respectarea condiţiilor de stagiu.
13. Trebuie de prezentat Consiliului testul final al stagiarului?

Testul final al stagiarului nu trebuie prezentat Consiliului. Se prezintă recomandarea entității de audit, unde este indicat calificativul „satisfăcător” sau „nesatisfăcător”.

14. Ce se întâmplă dacă stagiarul nu susține evaluarea finală?

În cazul evaluării finale cu calificativul „nesatisfăcător”, îndrumătorul de stagiu poate prezenta Consiliului, în termen de 60 de zile de la data expirării stagiului, cererea de prelungire a stagiului pentru o perioadă de maximum un an.

15. Poate fi suspendat stagiul în activitatea de audit?

La cererea stagiarului, stagiul poate fi suspendat. Suspendarea poate fi acordată pe un termen de maxim un an.