Funcții vacante

ANUNȚ

cu privire la desfăşurarea concursului privind ocuparea funcţiilor vacante de specialist principal, contabil-șef din cadrul Consiliului de supraveghere publică a auditului cu începere de la 01 aprilie 2024 

În conformitate cu Regulamentul de activitate al Consiliului de supraveghere publică a auditului, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 807 din 20 august 2018, Consiliul de supraveghere publică a auditului anunţă concurs pentru ocuparea următoarelor funcţii vacante:

Lista posturilor vacante

Luni, 01 aprilie 2024

Condiţiile de bază pentru participare la concurs

La funcțiile vacante poate candida persoana care îndeplineşte următoarele cerințe:

 • îndeplineşte cerinţele specifice pentru ocuparea funcţiei.
 • deţine cetăţenia Republicii Moldova;
 • dispune de capacitatea deplină de exerciţiu;
 • nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;
 • în ultimii 5 ani, nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 • nu are antecedente penale;
 • nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie;
 • cunoaşte limba română;
Dosarul de concurs

Persoanele interesate urmează să depună personal/prin poştă/prin e-mail Dosarul de concurs, care conţine:

 • curriculum vitae;
 • copia buletinului de identitate;
 • copia diplomei de studii şi a suplimentului la diplomă (candidaţii care deţin acte de studii eliberate de instituţiile de învăţămînt acreditate în ţara de provenienţă urmează să prezinte Certificatul de recunoaştere şi echivalare, act eliberat de către Ministerul Educației);
 • copia certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare, după caz;
 • cazierul judiciar (cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţia pe proprie răspundere care poate fi descărcat aici);
Termenul de depunere

Termenul de depunere a documentelor pentru participare la concurs  -  30 aprilie 2024, ora 16:00

e-mail: cspa@cspa.md

Adresa poştală: mun. Chişinău, str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni 57/1, et. 4, biroul nr. 416, persoana de contact: Obreja Cristina, telefon: 022 66 75 91.

NOTĂ: Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicităţii acestora